Profile Flair Legend

Pierwszy Towarzysz ZKRM

Pierwszy Towarzysz ZKRM to najważniejsza osoba w kraju. Reprezentuje go za granicą, wydaje Ukazy z mocą ustaw oraz zarządza działaniem administracji w państwie.

Nadtowarzysz Uleński

Nadtowarzysz Uleński to urzędnik państwowy, który zarządza przydzielonym mu przez PTZKRM Ulenem. Może on być mianowany na swoje stanowisko przez Pierwszego Towarzysza w drodze Ukazu. Powołuje również Dyrektorów Gminnych w swoim Ulenie, a także nadzoruje działalność instytucji administracyjnych na jego terenie.

Dyrektor Gminny

Dyrektor Gminny jest urzędnikiem państwowym którego głównym zadaniem jest koordynowanie działania administracji oraz egzekwowanie poleceń odgórnych w gmminach. Jest mianowany na stanowisko przez Nadtowarzysza Uleńskiego Ulenu, w którego skład wchodzi dana gmina.

Zastępca Dowódcy AK

Obywatel ZKRM

Obywatelem ZKRM może zostać każda osoba która złoży odpowiedni wniosek. Można go złożyć w dziale Urzędu Nowych Obywateli (Instytucje -> Instytucje państwowe -> Urząd Nowych Obywateli).