Legenda odznak

Pierwszy Towarzysz ZKRM

Pierwszy Towarzysz ZKRM to najważniejsza osoba w kraju. Reprezentuje go za granicą, wydaje Ukazy z mocą ustaw oraz zarządza działaniem administracji w państwie.

Drugi Towarzysz ZKRM

Drugi Towarzysz koordynuje pracę Naczelnego Dowódcy AK i Przewodniczącego Biura Informacji, będąc odpowiedzialnym przed Pierwszym Towarzyszem.

Naczelny Dowódca AK

Naczelny Dowódca Armii Kramasza sprawuję władzę na armią w Związku. Czuwa on nad bezpieczeństwem kraju - wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Włodarz Republiki Kalkilistycznej

Włodarzem nazywa się osobę stojącą na czele Republiki Kalkilistycznej wchodzącej w skład Związku. Sprawuje ona autonomiczną władzę w danej Republice.

Gubernator Kraju

Gubernator Kraju to osoba stojąca na czele ulenopodobnej jednostki podziału terytorialnego - Kraju. Dba ona o respektowanie prawa na jego terenie oraz o pielęgnowanie tradycji dawniej istniejących państw na terenie Kraju. To jest grupa zamknięta. Nowi użytkownicy mogą do niej przyłączyć się tylko na zaproszenie lidera grupy.

Nadtowarzysz Uleński

Nadtowarzysz Uleński to urzędnik państwowy, który zarządza przydzielonym mu przez PTZKRM Ulenem. Może on być mianowany na swoje stanowisko przez Pierwszego Towarzysza w drodze Ukazu. Powołuje również Dyrektorów Gminnych w swoim Ulenie, a także nadzoruje działalność instytucji administracyjnych na jego terenie.

Dyrektor Gminny

Dyrektor Gminny jest urzędnikiem państwowym którego głównym zadaniem jest koordynowanie działania administracji oraz egzekwowanie poleceń odgórnych w gmminach. Jest mianowany na stanowisko przez Nadtowarzysza Uleńskiego Ulenu, w którego skład wchodzi dana gmina.

Obywatel ZKRM

Obywatelem ZKRM może zostać każda osoba która złoży odpowiedni wniosek. Można go złożyć w dziale Urzędu Nowych Obywateli (Instytucje -> Instytucje państwowe -> Urząd Nowych Obywateli).

Przypinka okolicznościowa - 1. rocznica istnienia ZKRM

Przypinka nadawana wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji 1. rocznicy istnienia Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich (16.03.2021)