Umowa między LRM a ZKRM

z dnia 24 lutego o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

Awatar użytkownika
Waksman
Site Admin
Posty: 389
Rejestracja: 11 mar 2020, 14:55
x 72
x 59
Związek Kalkilistycznych Republik Muratyckich

Umowa między LRM a ZKRM

Post autor: Waksman »

Obrazek
UMOWA
Między Ludową Republiką Magnifikatu,
a
Związkiem Kalkilistycznych Republik Muratyckich,
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych,

Pragnąc popierać rozwój przyjacielskich relacji i współpracę ustalamy co następuje:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie odpowiednio Ambasadora Ludowej Republiki Magnifikatu w Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich, oraz Ambasadora Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich w Ludowej Republice Magnifikatu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
Teren ambasady leżącej w państwie przyjmującym należy do państwa wysyłającego.

Art. 5.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2.

Art. 6.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 7.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 8.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 9.
1.Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 10.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Art. 11.
1. Jeśli jedna ze Stron pragnie zmiany treści niniejszej Umowy, następuje to za zgodą drugiej Strony,
2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem publikacji.

Pierwszy Towarzysz Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich
/-/ Kaspar Waksman-Dëter

Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu
/-/ Tarsycjusz Operar
Kaspar Waksman-Dëter
Pierwszy Towarzysz Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich
Obrazek Obrazek

Wróć do „Dziennik Ustaw”