Konstytucja Drugiego Gubernatorstwa Koribi

Ustawa zasadnicza II Gubernatorstwa Koribi

Centrum rządowe Koribii
Awatar użytkownika
Grzegorz Szarak von Hohenburg
Posty: 65
Rejestracja: 18 mar 2020, 21:40
x 22
x 20

Konstytucja Drugiego Gubernatorstwa Koribi

  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Grzegorz Szarak von Hohenburg »

Konstytucja
Drugiego Gubernatorstwa KoribiRozdział I
[Drugie Gubernatorstwo]


Art. 1 Drugie Gubernatorstwo Koribi Jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.

Art. 2 Drugie Gubernatorstwo Koribi jest państwem prawnym..

Art. 3 Drugie Gubernatorstwo Koribi jest obecnie lennem Związku Kalkistycznych Republik Muratyki.

Art. 4 Władzę zwierzchnią w Drugim Gubernatorstwie Koribi sprawuje Gubernator.

Art. 5 Drugie Gubernatorstwo Koribi strzeże nienaruszalności swojego terytorium, broni, zapewnia wolności i prawa człowieka jej obywatelom, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 6 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 7 Językiem urzędowym w Drugim Gubernatorstwie Koribi jest język polski.

Art. 8 Drugie Gubernatorstwo Koribi przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Art. 9
1. Ustrój Drugiego Gubernatorstwa Koribi opiera się na władzy wykonawczej kontrolującej i współtworzącą władzę ustawodawczą i sądowniczą.
2. Władzę wykonawczą sprawuje Gubernator Koribi, władzę ustawodawczą Gubernator oraz Parlament, władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 10
1. Drugie Gubernatorstwo Koribi zapewnia swobodę tworzenia i działania partii oraz ugrupowań politycznych, które nie reprezentują skrajnych doktryn i ideologii. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli Gubernatorstwa w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.

Art. 11 Zakazane jest istnienie partii politycznych których program zakłada lub dopuszcza się nienawiści rasowej i narodowej, stosuje przemoc w celu zdobycia władzy wpływ na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 12 Drugie Gubernatorstwo Koribi zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 13 Drugie Gubernatorstwo Koribi posiada następujący podział administracyjny:
1. Uleny,
2. Gminy.

Art. 14 Związki partnerskie tzn. małżeństwa między kobietą i mężczyzną oraz dobrowolne unie między osobami tej samej płci są pod opieką Gubernatorstwa Koribi

Art. 15 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju gospodarki Drugiego Gubernatorstwa Koribi.

Art. 16 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze Dekretu Gubernatora tylko ze względu na ważny interes publiczny lub obcą ingerencję mającą na celu wpłynięcie na państwo oraz jego obywateli.

Art. 17 Praca znajduje się pod ochroną Drugiego Gubernatorstwa Koribi. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy oraz nad prawami samych pracowników.

Art. 18
1. Wszystkie związki wyznaniowe są równouprawnione.
2. Władze Drugiego Gubernatorstwa Koribi zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniają swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
4. Stosunki między Drugiego Gubernatorstwa Koribi a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Drugie Gubernatorstwo Koribi z ich właściwymi przedstawicielami.

Art. 19
1. Flaga Drugiego Gubernatorstwa Koribi znajduje się pod załącznikiem nr.1.
2. Godło Drugiego Gubernatorstwa Koribi znajduje się pod załącznikiem nr.2.
3. Barwami Drugiego Gubernatorstwa Koribi są kolory biały, czerwony oraz pomarańczowy.
4. Hymn Drugiego Gubernatorstwa Koribi znajduje się w załączniku nr.3.
5. Godło, flaga, barwy i hymn Drugiego Gubernatorstwa Koribi podlegają ochronie prawnej.

Art. 20 Miastem stołecznym Koribi jest Eihenberg gdzie mieści się siedziba władzy "Plac Gubernatora".


Rozdział II
[Władza ustawodawcza]


Art 21 Organem oraz osobą nadzorującą i kontrolującą władzę ustawodawczą jest Gubernator Koribi.

Art 22 Organem posiadającym inicjatywę ustawodawczą jest jednoizbowy Parlament obradująca w budynku parlamentu "Domie Obywatelskim".

Art 23 W skład Parlamentu wchodzi 210 obywateli Koribi wybieranych w wyborach powszechnych, jawnych na okres 1 miesięca.

Art 24 Obradom Parlamentu przewodzi Gubernator Koribi.

Art 25 Do praw i obowiązków posłów należy:
1. Składanie projektów ustaw
2. Przestrzeganie kultury wypowiedzi.

Art 26 Aby ustawa mogła zostać przekazana Gubernatorowi musi ona osiągnąć 2/3 głosów wszystkich posłów.

Art 27 Projekty Ustaw zmieniających treść konstytucji nie podlega pod zatwierdzenie Gubernatora, aby owa ustawa została zatwierdzona wymaga ona 4/5 głosów przy obecności 85% wszystkich posłów.

Art 26 Ostateczna decyzja odnośnie przyjęcia ustawy nie będącej ustawą wymienioną w Art.27 należy do Gubernatora.


Rozdział III
[Władza wykonawcza]


Art. 27 Władze wykonawcza na terenie Drugiego Gubernatorstwa Koribi sprawuje Gubernator i Sztab Gubernatorski wybieranych przez Gubernatora . Gubernator pełni swoją funkcję przez trzy miesiące, z nieograniczoną możliwością reelekcji w wyborach powszechnych.

Art. 28 Do kompetencji Gubernatora należy:
1. Sporządzanie dekretów.
2. Reprezentowanie Drugiego Gubernatorstwa na arenie międzynarodowej,
3. Podpisywanie i wypowiadanie umów międzynarodowych,
4. Mianowanie urzędników państwowych,
5. Zarządzanie skarbem państwa.

Art.29 Do wykonywania każdego z zadań wymienionych zadań w Art.34, Gubernator może wyznaczyć osobę wchodzącą w skład Sztabu Gubernatorskiego.

Art. 30 Gubernator może wyznaczyć swojego zastępcę, który będzie sprawował obowiązki Gubernatora gdy:
1. Gubernator zapowie swoją czasową nieobecność,
2. Gubernator umrze,
3. Gubernator nie będzie aktywny na forum przez dziesięć tygodni bez uprzedniego zapowiedzenia.

Art. 31 W przypadku gdy Gubernator nie wyznaczy swojego zastępcy, w sytuacjach przewidzianych w ust. 1, 2, 3 art. 36. obowiązki Gubernatora przejmuje Prezes Sztabu Gubernatorskiego.


Rozdział IV
[Władza sądownicza]Art. 32 Sąd Gubernatorski jest organem władzy sądowniczej na terenie Drugiego Gubernatorstwa Koribi.

Art. 33 W skład sądu wchodzi Towarzysz Sędzia.

Art. 34 Do sądu składane są wszystkie sprawy związane z łamaniem prawa Drugiego Gubernatorstwa oraz łamania prawa związkowego na terenie Drugiego Gubernatorstwa.

Art. 35 Pozew sądowy może być:
1. Indywidualny, tj. Złożony przez osobę prywatną przeciwko innej osobie prywatnej lub instytucji.
2. Grupowy, tj. Złożony przez grupę obywateli lub instytucje przeciwko osobie prywatnej lub instytucji.

Art. 36 W sądzie należy prawidłowo się zachowywać. Odpowiadać może jedynie osoba wyznaczona w rozprawie przez osobę prowadzącą rozprawę.

Art. 37 Strony rozprawy mogą powołać pełnomocników. Pełnomocnicy reprezentują strony rozprawy.

Art. 38 Sędziowie działają jedynie w ramach prawa, nie interpretując go.


Rozdział V
[Przepisy końcowe]Art 39. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i podpisania przez Gubernatora Koribi.
Załączniki:
Załącznik.1
Załącznik.2
Załącznik.3
/-/ Grzegorz Szarak von Hohenburg

Wróć do „Plac Gubernatora”